javaee论坛
金科官网
关闭此广告

普通会员

1

帖子

1

回复

6

积分

楼主
发表于 2017-10-16 17:15:15 | 查看: 251 | 回复: 1

开发环境:  Eclipse + MySql+ Tomcat7.0 + JDK1.7 + SVN+ Junit + maven4 

项目框架:  SpringMVC +Spring4 + mongodb+ mbatis 

生活服务模块介绍:

    该模块是生活服务模块,此模块主要用到的表有(一共7张):生活服务表,服务类型表(主页面左侧展示树形结构),服务详情信息表,地址表,服务类型地址中间表,图片表,服务详情信息和服务类型中间表。

可以通过浏览主页面和点击页面左侧树形结构,进入对应服务,可查看对应服务的详细信息,也可点击免费发布信息按钮,进入发布信息页面,发布对应服务信息,能进行多图上传和视频上传,提供了求职和招聘所需基本业务。

项目展示:

    1.生活服务主页面展示

    11.png

    2.树形结构菜单

    2.png

    3.服务内容详情信息

    33333.png

    6.png

    4.招聘信息发布页面

    4.png

    5.png

    5.错误页面(无操作5秒之后自动返回主页面)

    9.png

    以上就是生活服务模块主要内容


                                                                                                                                                     -------金科教育,联系电话:010-8044-3291

普通会员

1

帖子

81624

回复

75

积分
沙发
发表于 2017-10-16 18:33:11

666666

普通会员

1

帖子

81624

回复

75

积分
板凳
发表于 2017-10-16 18:33:11

666666

普通会员

1

帖子

81624

回复

75

积分
地板
发表于 2017-10-16 18:33:11

666666

普通会员

1

帖子

81624

回复

75

积分
4#
发表于 2017-10-16 18:33:11

666666

普通会员

1

帖子

81624

回复

75

积分
5#
发表于 2017-10-16 18:33:11

666666

普通会员

1

帖子

81624

回复

75

积分
6#
发表于 2017-10-16 18:33:11

666666

普通会员

1

帖子

81624

回复

75

积分
7#
发表于 2017-10-16 18:33:11

666666

普通会员

1

帖子

81624

回复

75

积分
8#
发表于 2017-10-16 18:33:11

666666

普通会员

1

帖子

81624

回复

75

积分
9#
发表于 2017-10-16 18:33:11

666666

普通会员

1

帖子

81624

回复

75

积分
9#
发表于 2017-10-16 18:33:11

666666

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

技术链接: csdneye51cto

技术支持 金科教育 V1.0 © 2016-2017

 京ICP备17040661号-2